بعد از جان کری، ریابکوف هم از طرح کنگره آمریکا حمایت کرد