اختصاص «ساعت مطالعه آثار شهید مطهری» در مدارس خراسان رضوی