باید فرهنگ سرمایه‌گذاری بر روی کسب و کارهای دانش بنیان ایجاد شود