بازدیدمعاون علمی رییس جمهور از دوشرکت تولیدی سینره وزربند یاسوج