معرفان فرهنگ به نخواندن کتاب افتخار می‌کنند/ سندورم آگاهی کاذب