کوهدشت در مسیر توسعه و حلقه مفقوده فرهنگ سپاسگزاری/کسی که گفت مصوبات کاغذ پاره است عذر خواهی کند