نصیرزاده: دست AFC باز است اما حضور ۱۰۰ هزار نفر احتمال محرومیت پرسپولیس را کم می‌کند