تقدیر از یک زوج بازیگرِ در جشن اردیبهشت تئا‌تر اصفهان