ستارگان فوتبال جهان برای انجام بازی خیرخواهانه به تهران دعوت شدند