چقدر از قدرت سینما در معرفی سبک زندگی استفاده کردیم ؟