ملت های ایران و افغانستان از یک سرشت مشترک برخوردارند