نمایشگاه کتاب خیریه نیست تا کسی با عجزولابه پول بگیرد/ نمایشگاه عرصه همت فرهنگی است