باید برای معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی سرمایه‌گذاری کنیم