محدودیت ظرفیتی برای حضور هواداران تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی وجود ندارد