در ساخت و ساز مدارس به وجود قنات دقت شود/ تعدادی از مدارس استان تهران در روی قنات‌های قدیمی قرار دارن