آبیاری بخشی از اراضی 300 هکتاری/ شیرابه های موجود در مجتمع آراد کوه تصفیه می شود