اوقاف با قاطعیت به پرونده های موقوفه خواری رسیدگی می کند