«دایره داوود» مستندی درباره نقاط عطف کاری داوود رشیدی است