کسب عنوان برگزیده توسط انجمن علمی روانشناسی دانشگاه‌ پیام‌نور مرکز اصفهان