اقدامات و فعالان هنری مورد حمایت همه جانبه شهرداری تبریز هستند