رئیس مجلس: حرکت قوه مقننه در جهت ارتقاء بازار سرمایه است