برگزاری نمایشگاه توانمندی ها استان کرمانشاه در کشور عراق