خودکفایی ایران در تولید انواع تجهیزات نفتی/شناسایی بازارهای هدف در دستور کار است