پایمال شدن حقوق برخی کارگران نتیجه رکود اقتصادی است