آمادگی خراسان جنوبی برای اعزام بیش از چهار هزار نفر به مرقد بنیانگذار انقلاب اسلامی