نتانیاهو، در پیچ و خم اخم ها و لبخندهای اعضای كابینه