خبر خوش برای تراکتوری‌ها/ محدودیت 10 درصد وجود ندارد!