طرح تربیت حافظان قرآن کریم در 20 شهر مازندران اجرا می شود