استاندار گلستان: ایجاد درآمد پایدار در روستا رمز توسعه آن است