اعتراض ناشران بین‌الملل به رئیس نمایشگاه کتاب/ ناشر جاعل را اخراج کنید