ریشه رکود اقتصاد درونی است نه تحریم/ دست روی دست شاهد رفتار خارجی‌ها نباشید