نخستین تصاویر از فیلم جدید کویینتین تارانتینو منتشر شد