کارگاه آموزشی آشنایی باحقوق بین المللی بشردوستانه برگزار شد