نخستین واحد تولید قیر استاندارد در زنجان کلنگ زنی شد