شعار «انسان مهربان، دنیای آرام» نیاز حیاتی دنیای معاصر است