دیده بان حقوق بشر: عربستان همچون اسرائیل در حال ارتکاب جنایت جنگی علیه غیرنظامیان است