علی کفاشیان: وزیر نظراتش را مطرح کرده و کروش نیز قرار است در جلسه‌ای نظراتش را عنوان کند.