تصاویر/ خیابان های لندن؛ سطل زباله به جای صندوق رای گیری!