گزارش تمرین پرسپولیس/ حضور تادئو، بنگر و عسگری/ تمرکز زیاد برانکو روی نفرات اصلی