نمایشگاهی از اسناد و عکس های دوران قاجار و دفاع مقدس افتتاح شد