کلنگ‌زنی خانه‌ورزش بیماران‌خاص و پیونداعضا خراسان جنوبی توسط دکتر عارف