بررسی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور در مجمع تشخیص به پایان رسید