تولید ۸۰ درصد مبل ایران در رباط کریم/ دست واسطه گران قطع می شود