آئینه‌وند مدیری شایسته و برخوردار از روح انصاف و اعتدال بود