دبیرسازمان گردشگری جهانی: خاورمیانه به ناامنی و بی ثباتی شهره شده است