جوانان افغانستان با مجاهدان خودشان بیشتر آشنا شوند