رسیدگی به شکایت 200 نفر در پرونده تعاونی مسکن اداره برق