طرح هزاران ختم قرآن نیمه نخست ماه شعبان برگزار می‌شود