طاهری به فینال رسید، عابدین‌زاده به بیمارستان/ حذف حاجی‌زاده در دور نخست