پایان سفری سخت/ شاگردان اکبری بعد از 23 ساعت یه مقصد رسیدند